หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชัย  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2556    ถึงวันที่   22 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการการอำนวยการศูนย์พัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
การพัฒนางานบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 4 และ 6 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์อื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การหาและพัฒนาแหล่งฝึกเภสัชกรรมชุมชนหรือร้านยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th