หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 มี.ค. 2556    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงและโรงเรียนชุมชนวัดบางคู   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การหารือผู้อำนวยการโรงเรียน 2 โรงเรียน เพื่อจัดทำโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน 2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  คณาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คนได้หารือผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์หลวงและโรงเรียนชุมชนวัดบางคู เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน 2556

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อมูลที่ได้จะนำมาเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน 2556

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถพัฒนาโครงการในอนาคตให้ดีขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th