หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   26 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 2/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

12.30 น. – 13.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 น. – 16.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1 การแต่งตั้งอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชุดใหม่

  3.2 การแต่งตั้งอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเสนอชื่อวิทยากรและเสนอหัวข้อการประชุม FIP 2014

  4.2 งบประมาณของอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

  5.1 การตรวจประเมินและรับรองสถาบันการจัดการศึกษาของสภาเภสัชกรรม

  5.2 การบรรยายพิเศษเรื่อง Health professional education for the 21st century

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2556 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ประธานแจ้งให้ทราบว่า

1.1   ได้ลงนามแต่งตั้งผู้ประสานงานฝ่ายไทย (Steering Committee) เพื่อร่วมจัดประชุม US-Thai Consortium 2014 ในคำสั่ง ศ.ศ.ภ.ท. ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1)   ภก.ผศ.ดร.สุรกิจ นาทีสุวรรณ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Key Coordinator)

2)   ภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3)   ภญ.ผศ.ดร.ศิรดา มาผันตะ      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4)   ภก.รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5)   ภก.รศ.ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6)   ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ      คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7)   ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.2   ได้ลงนามในคำสั่ง ศ.ศ.ภ.ท. ฉบับที่ 01/2556 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ในประเด็นนี้ คำสั่ง ศ.ศ.ภ.ท. จะแยกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

1)      ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับ ไม่เกิน 100 บาทต่อจำนวนนักศึกษาต่อวันทำการ โดยกำหนดเป็น

-          ค่าสอน อัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อคนต่อวันทำการ

-          ค่าดำเนินการ อัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อคนต่อวันทำการ

2)      ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะทาง (Clerkship) หรือค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศนี้ กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีของแต่ละสถาบันที่เป็นผู้รับผิดชอบการฝึกงานของนักศึกษา

1.3   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

1.4   แผนยุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ในประเด็นนี้ ที่ประชุมมีมติให้ประธานฯนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมสภาเภสัชกรรมให้ที่ประชุมทราบอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อที่จะสามารถเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อให้ดำเนินงานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีให้สามารถตอบสนองและให้ความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านของสภาเภสัชกรรม มีดังนี้

1)        ระบบงานดี

2)        มีสมาชิกร่วมใจ

3)        ก้าวไกลการศึกษา

4)        ภาคีวิชาชีพแข็งแกร่ง

5)        เข้มแข็งวิชาการ

6)        สานนโยบายสู่สังคม/สากล

1.5   การเสนอโครงการส่งเสริมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรม

ในประเด็นนี้ ประธานฯได้แจ้งว่าสภาเภสัชกรรมเห็นชอบที่จะร่วมดำเนินการตามที่ ศ.ศ.ภ.ท. เสนอ โดยในเบื้องต้น ให้คณะ/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ของแต่ละสถาบันเตรียมดำเนินการ ดังนี้

1)        ให้คณะ/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ แต่ละสถาบัน นำเสนอชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรม จำนวน 2 คน (ไม่จำกัดชั้นปีที่ศึกษา) ผ่านไปยัง ศ.ศ.ภ.ท. ในปีนี้ ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 จากนั้น ศ.ศ.ภ.ท. จะทำการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้สภาเภสัชกรรมคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน และประกาศให้ทราบ ต่อไป

2)        นักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอชื่อ จะต้องเขียนบทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ เช่น เมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะรักษาจรรยาบรรณและจะส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างไร

3)        ให้นักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอชื่อจัดทำ VDO Clip แนะนำตนเองโดยใช้เวลาระหว่าง 2 – 3 นาที

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                   ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

 

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1   การแต่งตั้งอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชุดใหม่

ฝ่ายเลขาฯขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายชื่อคณาจารย์ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่างๆ อีกครั้ง ทั้งนี้ คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

1)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ได้แก่ อ.ดร.อภิชาต อธิไภริน

2)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ได้แก่ อ.สุวิมล บวรศุภศรี

3)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ได้แก่ อ.วิชัย พิบูลย์

4)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

5)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ได้แก่ อ.ธิดา โสตถิโยธิน

ทั้งนี้ ศ.ศ.ภ.ท. จะจัดทำประกาศแต่งตั้งและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

หมายเหตุ: การแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ รองประธานคณะอนุกรรมการ และเลขานุการ จะต้องแต่งตั้งจากอาจารย์ที่สังกัดในสถาบันที่เป็นสมาชิกของ ศ.ศ.ภ.ท. เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ศ.ศ.ภ.ท. ให้แต่งตั้งเป็นตำแหน่งอื่น เช่น ที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยเลขานุการ  

3.2   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา

ประธานฯได้แจ้งว่า ได้เชิญ ภญ.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะมีการแก้ไขบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นงานทางด้านนโยบายและกระบวนการทำงาน

-            งานทางด้านนโยบาย เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา การทบทวนอัตรากำลังของเภสัชกรในงานด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่ได้มีการวิจัยและมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะได้ข้อมูลของอัตรากำลังที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เป็นปัจจุบัน และพิจารณาหลักสูตรด้านเภสัชศาสตร์ที่ควรจะเป็นในอนาคต

-            งานในด้านกระบวนการทำงานหรือกิจกรรม เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างเครือข่ายและการฝึกอบรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ แต่ละสถาบัน ส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ราย โดยส่งมายังฝ่ายเลขาฯ ศ.ศ.ภ.ท. ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

4.1   เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเสนอชื่อวิทยากรและเสนอหัวข้อการประชุม FIP 2014

ในประเด็นนี้ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1)       ทาง Pharmaceutical Science ได้เสนอ ภญ.ศ. (พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “การผลิตยาเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส” อย่างไรก็ตาม ชื่อของหัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควรของวิทยากร

2)       ทาง Pharmaceutical Care ได้เสนอหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “อัตรากำลังของเภสัชกรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนางานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม” อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล ประสานงาน และหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายให้ประสานงานกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อเสนอชื่อวิทยากรและหัวข้อ ต่อไป

3)       ทางด้านเภสัชกรรมชุมชน หารือกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเสนอชื่อวิทยากรและหัวข้อ ต่อไป

4.2   งบประมาณของคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน 62,000 บาท และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเลขที่บัญชีธนาคารให้ฝ่ายเลขาฯเพื่อทำการโอนเงิน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

5.1     การตรวจประเมินและรับรองสถาบันการจัดการศึกษาของสภาเภสัชกรรม

          สภาเภสัชกรรมได้กำหนดการตรวจประเมินและรับรองสถาบันการจัดการศึกษาของสภาเภสัชกรรม เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เอกสารที่สภาเภสัชกรรมจะแจ้งต่อคณะ/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ แต่ละสถาบัน ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการให้ทราบเพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินและรับรองสถาบันการจัดการศึกษาของสภาเภสัชกรรม ในส่วนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีคณะกรรมการมาตรวจประเมินฯ ทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1)        ภก.รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล         ประธานคณะกรรมการ

2)        ภญ.รศ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร          กรรมการ

3)        ภญ.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล         กรรมการ

4)        ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มณทกานติกุล         กรรมการ

5)        ภญ.รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์           กรรมการ

6)        ภญ.อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ เลขานุการ

ทั้งนี้ การตรวจประเมินจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556

5.2     การนำเสนอการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Health professional education for the 21st century”

                   ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอแนวคิดและนโยบายด้านการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยมีสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

                   ประเทศไทยได้มีความพยายามและความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และสอดคล้องกับ Health professional education for the 21st century อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้ริเริ่มในส่วนของวิชาชีพแพทย์และพยาบาลเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของบุคคล ชุมชนและประชาชน ซึ่งได้มีนวัตกรรมหลายด้านที่ได้ร่วมมือกับชุมชน เช่น การพัฒนาระบบการผลิตพยาบาลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การจัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งแพทย์” เป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทย เช่น สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนากลไกในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ปรับระบบการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ และมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพของประเทศไทยร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน บังคลาเทศ อินเดียละเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา หลังจากที่ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งจึงต้องการขยายไปสู่วิชาชีพด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้มีการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมุ่งไปยังส่วนของทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข

                   ดังนั้น การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนให้คณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ทุกท่านที่มีความสนใจที่จะนำเสนอโครงการ “นวัตกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข” โดยประกอบด้วยคณะทำงาน 2-3 คนต่อโครงการวิจัย 1 ฉบับ (ต้องการทั้งสิ้น 10 – 15 โครงการ หรือคิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน) โดยส่งบทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 หรือเอกสารเบื้องต้นซึ่งแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ไปยัง ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail address: wim.wanicha@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087-335-4312 โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 6 เดือน ผู้เสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Leadership for Health Professional Education Reform” ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2556 ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และโครงการวิจัยที่นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นบางส่วน วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท 

                              ในการนี้ รศ.วันดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันในโอกาสต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภาเภสัชกรรมและศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภาเภสัชกรรมและศูนย์ประสานงานกรศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th