หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 มี.ค. 2556    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การคุมสอบ OSPE
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ได้เป็นกรรมการคุมสอบและให้คะแนนในการสอบ OSPE เมื่อวันที่ 1/3/2556 โดยมีการเตรียมตัวก่อนทำการสอบในฐานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับกรรมการคุมสอบท่านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันซึ่งอยู่คนละห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การคุมสอบและการให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ OSPE ครั้งต่อไป อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้คุมสอบทั้งในส่วนของข้อสอบ เกณฑ์ในการให้คะแนน และการสอบของนักศึกษาที่แสดงออกมาในระหว่างการสอบ เช่น ความตื่นเต้น การเปลี่ยนฐานสอบ เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE ครั้งต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th