หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 มี.ค. 2556    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเป็นกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

   เป็นการไปปฏิบัติงานเพื่อดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เนื่องจากในปีนี้ทางม.สงขลานครินทร์ที่เป็นสนามสอบ  ขาดแคลนบุคลากรที่จะเป็นกรรมการสอบฯ  จึงได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์จากม.วลัยลักษณ์ไปร่วมเป็นกรรมการสอบฯ ดังกล่าว

   ในการไปปฏิบัติงานครั้งนี้  ทำให้ได้เห็นบรรยากาศของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของม.สงขลสนครินทร์  รวมทั้งได้เห็นกระบวนการทำงานของคณะกรรมการคุมสอบที่คาดว่าสามารถนำมาปรับใช้การสอบที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้ในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการติวเพื่อสอบความรู้ฯ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  ม.วลัยลักษณ์  และในอนาคต  ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองอาจขอเป็นสนามสอบความรู้ฯ ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเรื่องการเรียนการสอน  เพื่อให้การสอนตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบความรู้ฯ มากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0497 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th