หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลาครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    สังเกตการณ์การสอบใบประกอบวิชาชีพรอบ OSPE
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รอบ OSPE  ที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมีคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และคุมสอบใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ อ.ขนิษฐา และอ.นิธิรา ทำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทำให้ทราบกฎข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม ในการอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำกฎข้อบังคับที่สภากำหนดในการอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ในการสอบครั้งต่อไป และทำให้การนัดนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งเรื่องเวลาและสถานที่สะดวกขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th