หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   22 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตามการนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ที่ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อเสนอแนะและคำชมเชยจากหน่วยงานที่ให้การฝึกงานแก่นักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถช่วยงานแลปของทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกำลังเรียนรู้ในด้านที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีทักษะในการนำไปใช้ในต้นสังกัด
3) หน่วยงานแนะนำให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎีเพื่อที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้จากข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกงานมาใช้ในการพัฒนาบัณฑิต หลักสูตร และกระบวนการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการบูรณาการความรู้ด้านทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้จดจำทฤษฎีไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงานจริงซึ่งจะช่วยลดเวลาในการท่องจำหนังสือ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th