หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 มี.ค. 2556    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การคุมสอบ OSPE
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าเป็นกรรมการในการคุมนักศึกษาในห้องกักตัว ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

1. ชี้แจงนักศึกษาเรื่องการสอบ

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษา

3. แนะนำการ flow ของนักศึกษา

4. register นักศึกษา

5. ควบคุมนักศึกษาเข้าห้องสอบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพ้รอมนักศึกษาในการสอบ OSPE ครั้งต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกไปสอบใบประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th