หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จุไร  หมื่นนรา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   27 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาวิชาการ QA & ASEAN Community
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Creativity

3. ASEAN  University  Network & Quality assurance.

4. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่ดี (Good  Practice)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้รับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) จากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วม ซึ่งมีความหลากหลายในส่วนของผลงาน 
2.  เชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.  ได้รับทราบความก้าวหน้าและความเข้มข้นของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องเตรียมการรองรับในอนาคตที่จะพบกับการตรวจประเมินที่เข้มข้นมากขึ้น
4. ได้ตื่นตัว ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม ที่ใช้กันในประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นภาษาสื่อกลาง  แต่รวมถึงภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th