หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   22 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการติดตาม ประเมินผลการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ และประสานความร่วมมือด้านการเรียน การสอน และการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. นักศึกษาบางคนยังให้ความสำคัญและการเอาใจใส่ต่อการฝึกงานยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาเอง เพราะจะทำให้ได้รับความรู้และทักษะไม่เต็มที่ในการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกจะสอนทักษะทางวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษา หากนักศึกษาสนใจ เอาใจใส่ ซักถาม ฝึกปฏิบัติมากก็จะทุ่มเท ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่

3. นักศึกษาที่มีพื้นฐานการเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์มาก่อน จะได้รับการมอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบตนเอง อาจารย์พิเศษทางคลินิกจะไม่ค่อยกระตุ้นถามด้านทฤษฎี ซึ่งอาจมีผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งต้องมีความพร้อมในองค์ความรู้ทุกด้าน จึงจะสามารถสอบผ่านได้

4. การส่งหนังสือรายงานตัวของนักศึกษาควรส่งไปก่อนนักศึกษาเดินทางประมาณ 1-2 สัปดาห์ และให้นักศึกษาถือสำเนาหนังสือส่งตัวไปพร้อมด้วยอีกครั้ง เพื่อการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ อาจารย์พิเศษทางคลินิก

5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสามารถรับนักศึกษาได้ 2-3 คน ส่วนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรับได้ 4-5 คน

6. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีขอรับรอง LA ต่อเนื่องจากสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว และอยู่ในระหว่างกับปรับเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 60 วัน ซึ่งสภาวิชาชีพถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาความไม่เอาใจใส่ของนักศึกษาต่อการฝึกงานอย่างเต็มที่ และกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และชี้แจงการประเมินผลการฝึกงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ

2.ขอความร่วมมืออาจารย์พิเศษทางคลินิกให้ประเมินนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะการฝึกงานอย่างเต็มที่

3. ชี้แจงนักศึกษาที่เป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์มาก่อนให้เห็นความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการเตรียมตัว เพื่อการฝึกงานและการสอบใบประกอบวิชาชีพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประสานแจ้งส่วนบริหารให้ดำเนินการในการจัดส่งหนังสือรายงานตัวของนักศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และให้นักศึกษาถือสำเนาหนังสือส่งตัวไปพร้อมด้วยอีกครั้ง ตามที่โรงพยาบาลแจ้งความต้องการ เพื่อการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ อาจารย์พิเศษทางคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th