หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด ปีการศึกษา 2555 และหารือการจัดการฝึกงานสำหรับหลักสูต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  
1.       แต่ละสถาบันนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน
2.       นำเสนอการฝึกงานในหลักสูตร 6 ปีของแต่ละสถาบัน รวมถึงการเตรียมการที่ผ่านมาในส่วนของการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกในบริษัทยา
3.   แนวทางการจัดการฝึกงานปีการศึกษา 2557
4.   ความคิดเห็นเรื่องการมีสาขาการตลาดในหลักสูตร


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. รูปแบบการฝึกงานของแต่ละสถาบัน หรือแต่ละบริษัท ยังมีความหลากหลาย เช่น การฝึกงาน Med. rep. ของ Sanofi มีความเป็นวิชาการค่อนข้างมาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มได้วางไว้ ในขณะที่การฝึก Med. rep. ของ pfizer มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ การแบ่งงาน และการดูแลนักศึกษา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรใหม่ ซึ่งจากการประเมิน ประสิทธิภาพในการฝึกงานค่อนข้างไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

     การฝึกงาน Marketing ของบ.เอไซด์ จะเน้นทฤษฎี มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ มีออกตลาดบ้างเล็กน้อย และเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการออกแบบสื่อการตลาด ในขณะที่การฝึก Marketing ของ pfizer จะเน้นการอ่าน paper เพื่อหาความได้เปรียบทางการตลาด การ train product เพื่อมานำเสนอและเป็น trainer ให้กับผู้แทน

     การฝึกงาน RA/CRA ค่อนข้างมีข้อจำกัดเรื่องความลับของบริษัท นักศึกษาจึงได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร กระบวนการ ขั้นตอน อาจไม่ได้ลงมือทำเท่าที่ควร

 2. การฝึกงานในหลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยต่างๆ ต่างก็ยังมีการฝึกงานในสาขานี้อยู่ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น มช.จัดให้การฝึกงานการตลาดเป็นการฝึกงานบังคับ นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึก จึงจำเป็นต้องหาแหล่งฝึกไว้ตลอดปี มหาวิทยาลัยอื่นๆ เน้นการฝึกเฉพาะสาขา มีการกำหนดจำนวนนักศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งฝึก และมักจะจัดให้เป็นผลัดที่ 5 หรือ 6 ทั้งนี้ได้ทำการสำรวจจำนวนนักศ฿กษาในแต่ละมหาวิทยาลัยไว้คร่าวๆ

แนวทางการจัดการฝึกงาน

- ทางคณะทำงานจัดทำคู่มือการฝึกงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน และมีความชัดเจน โดยแบ่งเนื้องานออกเป็น

1. Med.rep และ Marketing

2. RA 

3. CRA

- มีการเชิญผู้มีประสบการณ์หรือตัวแทนหน่วยงานร่วมพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตคู่มือฝึกงาน

- มีการประสานงานกับสมาคมเภสัชกรรมการตลาดให้เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัทยาต่างๆ

- จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจแก่แหล่งฝึกและสร้างข้อตกลงร่วมกัน

3. ความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งสาขาการตลาดในหลักสูตร ทางคณะกรรมการยังมีความเห็นที่แตกต่าง เนื่องจากยังมีความแตกต่างเรื่องความพร้อมและความจำเป็นในการมีสาขาที่เฉพาะ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. แนวทางการฝึกงานสาขาการตลาดสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 6 ปี

2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสาขาเฉพาะพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th