หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒน์ธิดา  ทองขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 3/55
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

เพื่อติดตามผลการสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการ

1. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

2. สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางการทำงานในสถานประกอบการ และเนื้อหารายวิชาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบสถานการณ์ของปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th