หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

สรุปการนิเทศฝึกงาน ฯ  โรงพยาบาลตรัง 15 ก.พ. 2556

มีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 คน คือ  รหัส 52162161   นายนวันวัจน์ ไชยนุวงศ์

อาจารย์ทางคลินิกผู้ดูแล อาจารย์ฐิติมา ยิ้มเที่ยง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่ทงานเทคนิคการแพทย์

ได้จัดให้ นศ. ฝึกปฏิบัติการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด ได้แก่

-          งานประสานงานตรวจรับตัวอย่างตรวจ: เน้นกระบวนการจัดการตัวอย่าง การประสานงาน การปฏิเสธ การลงทะเบียนรับตัวอย่าง เป็นต้น

-          งานจุลชีววิทยาคลินิก: เน้นการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ใช้อากาศ เชื้อรา ยีสต์ ทั้งการตรวจโดยตรง เพาะเชื้อ ทดสอบความไวยาต้านจุลชีพ และการควบคุมคุณภาพ

-          งานเคมีคลินิก: การวิเคราะห์ สารชีวเคมีจากตัวอย่างตรวจ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เน้นการควบคุมคุณภาพการตรวจ การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ

-          งานภูมิคุ้มกันวิทนยาคลินิก: วินิจฉัยโรคติดเชื้อ โรคทางภูมิคุ้มกันโดยเทคนิคการทางภูมิคุ้มกัน จากตัวอย่างน้ำเหลือง และอื่นๆ ของผู้ป่วย

-          งานโลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์: การตรวจทางโลหิตวิทยา การนับจำนวนเซลล์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เซลล์ ตัวอย่างตรวจต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์

-          งานธนาคารเลือด: การรับบริจาคโลหิต ภายใน การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต การตรวจคัดกรองเบื้องต้นผู้บริจาค  และการตรวจปฏิกิริยาของเลือดผู้ป่วยและผู้บริจาค

-          งานเซลล์วิทยา: เน้นให้รู้ระบบการส่งต่อ และเรียนรู้เบื้องต้นในงานด้านเซลล์วิทยา

 

นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษด้านคลินิกประจำห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ LA จากสภาเทคนิคการแพทย์เนื่องในในช่วงที่ฝึกงานเป็นช่วงที่ด้วยงานจัดทำเอกสารเพื่อการขอรับการรับรองคุณภาพอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันหน่วยงานนี้มีมาตรฐาน ISO 15189 ที่เป็นตัวยืนยันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการได้อีกมาตรฐานหนึ่ง

คุณสมบัติที่ดีของ นศ.ฝึกงาน

-          มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้

-          สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่มีวัยต่างกันได้ดี

-          มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสาร และอ่านบทความ ใบแทรกน้ำยาตรวจได้อย่างเข้าใจ และถ่ายทอดได้ดี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th