หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ จำนวน 4 แห่ง นศ. 5 คน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมแนะนำการจัดทำโครงการ / งานที่ได้รับมอบหมาย ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th