หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จันจิรา  มหาบุญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   08 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 4 คน

ในสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ใน กทม. จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจากสถานประกอบการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัฒนาความรู้ทางวิชาการเชิงวิศวกรรม

การรู้ทางวิชาการเรื่องกฎหมายพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th