หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

สรุปกิจกรรมสมาพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเสนอแนะ และมีการเลือกประธานสมาพันธ์ชุดใหม่จาก  15 สถาบันที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสุชศาสตร์  สรุปงานกีฬาสัมพันธ์ สุรนารีเกมส์     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ  การกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสมาพันธ์  เพื่อนำไปเป็นกิจกรรมในคณะกรรมการชุดต่อไปซึ่งมี ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพ  ม.วลัยลักษณ์ รับประสานงานด้านวิชาการ ร่วมกับ ม.ขอนแก่น นัดประชุมครั้งต่อไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ ที่ ม.ขอนแก่นประมาณเดือน มิถุนายน 2556  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทราบปัญหาและอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ และนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในคณะกรรมการชุดใหม่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th