หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   08 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลราชบุรี   จังหวัด  ราชบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ รพ.ราชบุรี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

สรุปการนิเทศฝึกงาน ฯ  โรงพยาบาลราชบุรี 6 ก.พ. 2556

มีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2 คน คือ

1. 52111127 นางสาวจิรางคณา คำตา

2. 52141918 นางสาวมนันยา คงเนียม

นักศึกษาทั้งสองคนมีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมดีมาก ปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงานโดยทุกส่วนงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกำลังเตรียมข้อมูลเพื่อทำโครงงาน โดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว ทั้งหมดที่ใช้ในจังหวัด แต่ยังไม่กำหนดหัวข้อการทำโครงการชัดเจน ได้แก่

-          งานผู้ป่วยนอก: เน้นการเก็บตัวอย่างเลือด ระบบการส่งตัวอย่าง และการรายงานผล

-          งานห้องปฏิบัติการกลาง: ประกอบด้วย โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เคมีคลินิก ซึ่งรวมกันเป็นห้องปฏิบัติการกลาง โดยส่วนใหญ่มีเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติในทุกส่วน รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากงานผู้ป่วนนอก และผู้ป่วยในทั้งหมด

-          งานจุลชีววิทยาคลินิก: วินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพเน้น aerobic culture จากสิ่งส่งตรวจทุกชนิดจากผู้ป่วย โดยไม่ได้มีเครื่องวิเคราะห์จุลชีพอัตโนมัติ

-          งานธนาคารเลือด: รับบริจาคโลหิตภายใน และออกหน่วยรับบริจาคภายนอกร่วมกับกาชาดจังหวัดฯ  ให้บริการจัดเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ผู้ป่วย และมีบริการ aphaeresis จำนวน 3 เครื่อง

 

จุดเด่น นศ. และรูปแบบการฝึกงานของ มวล.

1.       มีความสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับการเป็น นศ.

2.       ไม่เกี่ยงงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.       ช่วงเวลาปกติ (ภาคการศึกษา1) ที่ส่ง นศ. ฝึกงานเหมาะสมแล้ว และระยะเวลา 3 เดือนก็เป็นเป็นระยะเวลาที่นานพอให้ได้ประสบการณ์ในการทำงาน

4.       การมีโครงงานทำในการออกฝึกงาน ทำให้ นศ. นำไปประยุกต์ใช้ในการทำ R2R เมื่อจบการศึกษาและปฏิบัติงานจริงได้

จุดควรพัฒนา

1.        ควรกระตือรือร้น ในการซักถามให้มากขึ้นกว่าเดิม

2.        บางแหล่งฝึกงาน อาจไม่สะดวกในการให้ นศ.ทำโครงงาน ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th