หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ณ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  หารือระบบการจัดการฝึกปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตร์ระบบ 6 ปี ระหว่างสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับสถาบันที่ผลิตเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ เนื่องจากระบบหลักสูตร 6 ปี จะมีการฝึกปฏิบัติงานในระบบผลัดต่างๆ 6-7 ผลัด ในชั้นปีที่ 6 ทั้งปีการศึกษา ซึ่งจะฝึกผลัดละ 6 สัปดาห์ ซึ่งทางสำนักยาฯ ต้องการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอให้นักศึกษาทำการฝึกติดต่อกัน 2 ผลัด คือ ฝึกเป็นจำนวน 12 สัปดาห์ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฝึกงานสายเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ได้เสนอให้ทางสำนักยาฯ ทำเรื่องไปยัง ศศภท. เพื่อให้คณะอนุกรรมการฝึกงานสายเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเช่นเดียวกับการฝึกผลัดบังคับของนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำแนวทางนี้เพื่อกำหนดการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี รุ่นแรก ซึ่งสามารถส่งนักศึกษาไปฝึกเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลัดบังคับของ สำนักวิชาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปเพื่อวางแผน และพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th