หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในส่วน MCQ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

เนื่องด้วยนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี้ ได้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยเริ่มจากการสอบในส่วนของ MCQ ก่อน ใช้เวลาในการสอบ 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง เมื่อสอบผ่านในส่วนของ MCQ แล้วจึงจะสามารถเข้าสอบในส่วนของ OSPE ได้ โดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้จะเป็นการนำนักศึกษาไปสอบ MCQ ข้อสอบ0tเป็นแบบบูรณาการความรู้จากทุกสาขาวิชาที่เรียนมา และเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังไม่สามารถเป็นสนามสอบได้เอง ทำให้นักศึกษาต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่ชินกับสนามสอบ การมีอาจารย์คอยแนะนำระเบียบปฏิบัติ แนะนำข้อมูลสถานที่สอบ ส่งผลต่อความพร้อมในการสอบและขวัญกำลังใจของนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปบอกเล่าเพื่อการเตรียมตัวสอบสำหรับนักศึกษารุ่นถัดไป โดยภารกิจที่ปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. วันที่ 1 ก.พ. 2556 เวลา 17.30 น. นัดนักศึกษามาเน้นย้ำระเบียบปฏิบัติในห้องสอบ เช่น เรื่องเวลา การฝนรหัส สิ่งที่นำเข้าห้องสอบไม่ได้ การแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งอ้างอิงจากระเบียบการปฏิบัติตนในการเข้าห้องสอบของศูนย์สอบความรู้ สภาเภสัชกรรม รวมถึงการแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น โดยได้นัดพบนักศึกษาที่ลานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับสนามสอบของคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาทราบสถานที่นัดพบในวันรุ่งขึ้น และเพื่อความสะดวกในการเข้าห้องสอบโดยพร้อมเพรียง

2. วันที่ 2 ก.พ. 2556 เวลา 8.00 น. คณาจารย์ที่เดินทางไป ได้ให้นักศึกษาจัดแถวเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ทบทวนรหัสสอบ เลขที่นั่งสอบ การแต่งกาย ตรวจสอบบัตรแสดงสิทธิ์ในการสอบให้ตรงชื่อและตรงวัน ตรวจสอบบัตรประชาชน อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบทั่งที่ควรนำเข้าไปและไม่ควรนำเข้าไป เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยให้นักศึกษาเดินแถวไปยังห้องสอบ โดยเมื่อไปถึงสนามสอบจะมีการปิดประกาศเรื่องระเบียบการปฏิบัติตัว รวมถึงแผนผังที่นั่งสอบด้วย ให้นักศึกษาทุกคนศึกษาแผนที่นั่งสอบของตนเองว่าอยู่บริเวณใด เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินหา หลังจากนั้นกรรมการคุมสอบจะตรวจเอกสารนักศึกษาอีกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปสอบ

หลังการสอบ จะทบทวนความผิดพลาดที่พอได้รับทราบมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฝนรหัส การเซ็นชื่อ การเขียนชื่อในข้อสอบ การทำข้อสอบที่ช้าของนักศึกษา การเข้าห้องน้ำบ่อยเกินความจำเป็น รวมถึงการไม่กล้ายกมือเมื่เกิดปัญหาในห้องสอบ เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้นักศึกษาทราบข้อผิดพลาดด้านการสอบของตน

วันที่ 3 ก.พ. 2556 เวลา 8.00 น. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเช่นเดียวกับในวันที่ 2 ก.พ. แต่จะมีการแจ้งเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาด ต้องปรับปรุงแก้ไขจากการสอบวันก่อนหน้าเพื่อให้นักศึกษาปรับปรุง และให้กำลังใจนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมนักศึกษา แสดงให้เห็นภาพรวมในการสอบ และย้ำเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยในการสอบให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นสนามสอบที่มีความพร้อมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเป็นศูนย์สอบของสภาเภสัชกรรมในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th