หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การคุมสอบและการดูแลนักศึกษา ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ คณาจารย์ ประกอบด้วย ดิฉัน ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ อ.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ อ.สาวิตรี ทองอาภรณ์ และ อ.ศิราณี ยงค์ประเดิม ได้รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาเพื่อเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ง ดิฉัน ได้เป็นกรรมการคุมสอบในห้องสอบด้วย ได้ทำหน้าที่ ตรวจสอบนักศึกษาผู้เข้าสอบ ตรวจสอบบัตรแสดงตัวเข้าสอบและให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อ ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปในห้องสอบ ตลอดเวลาของการสอบ เก็บข้อสอบ เรียงลำดับก่อนส่งให้ส่วนกลาง ต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการสอบ เช่น การฝนรหัสของนักศึกษา การเข้าห้องน้ำของนักศึกษา ข้อสอบบางหน้าขาดหายไป ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพ ในครั้งต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษา ในการเตรียมตัวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th