หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การคุมสอบและการดูแลนักศึกษา ในการสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งที่ 1/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

                การเข้าไปคุมสอบในครั้งนี้ถือว่าได้รับข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนมากมาย และได้เห็นรูปแบบการจัดสอบที่มีกฎระเบียบอย่างชัดเจน  อาทิเช่น

1.       ก่อนเข้าห้องสอบจะมีการติดประกาศเกี่ยวกับการฝนเอกสารสอบอย่างชัดเจน และที่นั่งสอบ   ซึ่งนักศึกษาจะมีปัญหามากในส่วนตรงนี้  เพราะจะมีตำแหน่งที่ต้องเขียนให้ถูกต้อง เสมอ คือชุดข้อสอบ ลายเซ็น

2.       การแต่งกายที่ต้องมีความเรียบร้อย และห้ามนำเสื้อหนาวเข้ามา  

3.       อุปกรณ์ที่ต้องนำมา และอุปกรณ์ที่ไม่ต้องนำมา  

4.       เข้ามาต้องมานั่งตามเลขที่นั่งให้เรียบร้อย  

5.       การโชว์บัตร และการเซ็นชื่อ  

6.       การแจกข้อสอบที่ต้องตรงตัวเลขที่ผู้ป่วยได้

7.       การเข้าห้องน้ำ  หรือขึ้นอยู่กับหัวหน้าที่เข้ามาดูแลที่จะอนุญาต  

8.       อธิบายการจัดการ การเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำข้อสอบ เช่น ข้อสอบขาดบางหน้าจะมีระบบการถ่ายเอกสาร หรือกรณีที่ตัวข้อสอบมีปัญหาจะไม่มีกระบวนการแก้ไขเนื่องจากข้อมอสบมีการสอบทั้งประเทศจึงจะต้องแจ้งในช่วงหลังของการสอบ

9.       การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ ก่อนส่ง  ซึ่งปัญหาที่เจอคือนักศึกษาทำข้อสอบช้าทำให้หลังจากหมดเวลานักศึกษาไม่ยอมส่งจนกรรมการต้องมีการตักเตือนหลายครั้ง

และการเข้าสอบในครั้งนี้ยังพบว่านักศึกษามีความตื่นของสนามสอบมากซึ่งต้องระวังกรณีที่สอบ OSPE และนักศึกษาบางรายยังติดต่อค่อนขางยากทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อ

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมนักศึกษา และเตรียมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสนามสอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษา ในการเตรียมตัวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th