หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัทพงศ์  จันทมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   25 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 13
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  เทคนิคการวางแผนการทำวิจัย การตั้งคำถามวิจัยที่นาสนใจ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยและการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม ได้แก่ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติเบื้องต้นT test ANOVA สถิติขั้นสูง MANCOVA OD RR Simple Corelation Regresion Multiple Regresion Logistic Regresion Survival analysis Disclimination Analysis Cluster Analysis

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้าน การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น Corelation Regresion แบบต่างๆ Disclimination and Cluster Analysis สามารถนำไปปฎิบัติงานเพื่อใช้ในการสอนวิชา     ชีวสถิติและและประยุกต์ใช้กับโครงการศึกษาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ ประกอบ เพิ่มเติม ในการ วางแผนการทำวิจัยเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ น่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งจะทำให้บทความทางวิชาการมีน้ำหนักในการได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th