หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   29 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 1/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 29 มกราคม 2556

12.30 น. – 13.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 น. – 16.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  การแต่งตั้งอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชุดใหม่

  3.2 กำหนดการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2557

  3.3 เสนอชื่อ Steering committee สำหรับการประชุม US-Thai Consortium ปี 2014

  3.4 การพิจารณารางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1 ประธานคณะทำงานด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาขอลาออก

  4.2 การเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

  5.1 การสมัครเป็นสมาชิก US-Thai Consortium ของ West Virginia University

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2555 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ประธานแจ้งให้ทราบว่า

1.1   ปฏิทินการประชุมประจำปี 2556

ครั้งที่

วันที่

ครั้งที่

วันที่

1

29 มกราคม 2556

7

23 กรกฎาคม 2556

2

26 กุมภาพันธ์ 2556

8

26 สิงหาคม 2556

3

25 มีนาคม 2556

9

23 กันยายน 2556

4

22 เมษายน 2556

10

28 ตุลาคม 2556

5

27 พฤษภาคม 2556

11

25 พฤศจิกายน 2556

6

24 มิถุนายน 2556

12

8 หรือ 9 ธันวาคม 2556 รองรับ

“สมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี”

1.2   รายงานการเงิน ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

-          ยอดยกมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555       328,582.82 บาท

-          ค่าสนับสนุน ศ.ศ.ภ.ท.                          30,000.00 บาท

-          ดอกเบี้ย                                             126.89 บาท

รวมรายรับ                                     358,709.71 บาท

รวมรายจ่าย                                     12,375.00 บาท

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น                            346,334.71 บาท

1.3   แจ้งผลการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ค.ภ.ท.) ประจำปี 2555

มีบุคลากรจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน คือ

1.       นางจุไร หมื่นนรา

2.       นางสาววราศรี แสงกระจ่าง

1.4    การเปลี่ยนแปลงประธานและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

ประธานฯ คนใหม่ คือ ภญ.อ.ดร.เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ          มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขานุการฯ คนใหม่ คือ ภญ.ผศ.ดร.ณัฎฐิญา ค้าผล            มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.5   ประกาศค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ศศภท. มีมติให้มีประกาศค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.       ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับ ไม่เกิน 100 บาทต่อจำนวนนักศึกษาต่อวันทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-        ค่าสอน ไม่เกิน 50 บาทต่อจำนวนนักศึกษาต่อวันทำการ

-        ค่าดำเนินการ ไม่เกิน 50 บาทต่อจำนวนนักศึกษาต่อวันทำการ

2.       ค่าตอบแทนในการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง (Clerkship) หรือค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีของแต่ละสถาบัน

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวทาง ศ.ศ.ภ.ท. จะจัดทำเอกสารฉบับจริงแจ้งเวียนในภายหลัง

1.6   การขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิโครงการของคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ร้านยาและเภสัชศาสตร์) จากเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.)

ศศภท. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก คภ.สสส. รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 660,000 บาท ทั้งนี้จะต้องมีการร่วมจ่ายจากคณะเภสัชศาสตร์/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 (เอกสารแนบวาระ 1.6) อย่างไรก็ตาม ศ.ศ.ภ.ท. จะร่วมมือกับ คภ.สสส จะมีโครงการที่ร่วมจัดประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาในราวเดือน กันยายน 2556 นี้ โดยใช้งบประมาณนี้เช่นกัน

1.7   ประธานฯ จะนำเสนอรายงานการประชุมสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศ.ศ.ภ.ท. ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                   ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1   การแต่งตั้งอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชุดใหม่

สืบเนื่องจากในปี 2556 จะมีคณะอนุกรรมการฝึปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านต่างๆจะหมดวาระลง ดังนั้น เพื่อให้มีการออกประกาศของ ศ.ศ.ภ.ท. ในคราวเดียวกันทั้งหมด จึงได้มีการทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ ทั้งนี้ มีคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

1)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ได้แก่ อ.ดร.อภิชาต อธิไภริน

2)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ได้แก่ อ.สุวิมล บวรศุภศรี

3)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ได้แก่ อ.วิชัย พิบูลย์

4)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

5)        คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ได้แก่ อ.ธิดา โสตถิโยธิน

ทั้งนี้ ศ.ศ.ภ.ท. จะจัดทำประกาศแต่งตั้งและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

3.2   กำหนดการฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 6 ปีการศึกษา 2557

Pharmaceutical Care ได้ยืนยันกำหนดการฝึกงาน ดังนี้

การฝึกงาน Clerkship

ปีการศึกษา 2555-2556

ปีการศึกษา 2556-2557

ปีการศึกษา 2557-2558

ผลัดที่ 0

11 กพ. – 22 มีค. 56

10 กพ. – 21 มีค. 57

ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?

  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภาเภสัชกรรมและศูนย์ประสานงานกาศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภาเภสัชกรรมและศูนย์ประสานงานกาศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th