หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   31 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การหารือโครงการวิจัยธาลัสซีเมียกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.พ. 2556


  เนื้อหา ?
  ข้าพเจ้าได้หารือกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย เพื่อได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ รูปแบบการศึกษา วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัย เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำปัญหาที่เกิดจริงในโรงพยาบาลมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำข้อเสนอแนะจากแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาปรับปรุงรูปแบบการศึกษาวิจัยในอนาคตได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th