หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   12 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Critical issues in Global health: Accreditation in PHE&Quality of Training (APACPH Executive Council
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

-Report from commitee

-Presentation in public health accreditation program, chronic diseases, injury prevention, and research and publication in APACPH journal   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวิชาการของ APACPH โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารของ APACPH  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การสร้างความร่วมมือในเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th