หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   11 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Occupational safety and health for healthcare and workers
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

นำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบและแรงงานด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี

ระดมสมองเรื่องงานวิจัยที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มย่อย แรงงานนอกระบบและแรงงานด้านสุขภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญ สามารถนำมาพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่นครศรีธรรมราชได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th