หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   20 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่  ที่มีทักษะชุมชนในด้านต่างๆ  โดยในปีนี้  เป็นการประกวดในทักษะ "การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย (Patient Counseling Event)"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จำนวน 2 คน  คือ นางสาวชุติมา  ยิ้มอ่อน  และนางสาวกาญจนา  สุดฤทธิ์  โดยความดูแลของอาจารย์สุริยน  อุ่ยตระกูล  ซึ่งแม้ว่าในปีนี้  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะไม่ได้รับรางวัล  แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ในการจะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น  เน้นการพัฒนาทักษะชุมชน  เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีทักษะเภสัชกรรมชุมชนที่เข้มแข็ง  สมดังอัตลักษณ์ของสำนักวิชา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนในรายวิชา "ทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา" ให้มีควาามก้าวหน้า  ทันสมัย  และใช้งานได้จริงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th