หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   15 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   16 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (TCEL)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genet
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ในการสัมมนาและการบรรยายของ The 2nd Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genome-Guided Personalized Medicine in South East Asia: Overview and Application หัวข้อที่น่าสนใจประกอบด้วย

1. "How to Realize Peresonalized Medicine" โดย Dr. Kubo Michiaki, RIKEN Center for Genomic Medicine, Japan

2. Genetics and Genome-Guided Personalized Medicine in Thailand, Japan, Malaysia and Indonesia โดยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศจะนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากการศึกษาการแพทย์เฉพาะบุคคลโดยการตรวจสารพันธุกรรมแต่ละบุคคล

3. Applications of pharmacogenetics การประยุกต์ใช้การตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพ

4. Comparison of Drug metabolizing Enzyme prevalence and its application

5. Pharmacogenomics Application to augment the National List of Essential Medicines

เป็นต้น

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการสัมมนาและการบรรยายในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการศึกษาการแพทย์รายบุคคล (Personalized Medicine) ซึ่งในการตรวจสารพันธุกรรมหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับยาหรืออาการทางคลินิกจำเป็นต้องมีการตรวจจีโนไทป์ (genotype) โดยในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจ SNP genotyping ซึ่งเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าสนใจสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำองค์ความรู้เรื่อง SNP genotyping มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และงานวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th