หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ม.ค. 2556    ถึงวันที่   10 ม.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน ก.พ.ร.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ด้วยคณะอุนกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนสยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมีมติให้ผลงาน "การพัฒนาเคทโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร" ของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 ซึ่งมีกำหนดรับมอบรางวัล ในวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้กระบวนงานและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รวมถึงได้รูปแบบและแนวทางการจัดเวทีรับมอบรางวัลเพื่อชื่นชมคุณค่าบุคลากร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ขับเคลื่อนและเฟ้นหาหน่วยงานที่มีกระบวนงานและนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการประชาชนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมส่งประกวดเพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการภาครัฐแห่งชาติในปี พ.ศ.2556 ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th