หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    สำนักวิชาเภสัขศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะกรรมการสอบวัดผลโครงการสอบวัดผลโครงการปัญหาพิเศสางเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ม.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นคณะกรรมการสอบวัดผลโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม  5 โครงการ ทั้งการเป็นประธานกรรมการ และเป็นที่ปรึกษาหลัก และรองรวม 3 เรื่องได้แก่                                                                                               1. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณกรดแทนนิคของสารสกัดจากเมล็ดหมากสง                                                                                                        2. การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ฤืธิ์ลดไข้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเปราะหอม                                                     3. การพัฒนายาเม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอมโดยฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicams จากสารสกัดเมล็ดหมากสง        4.  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดลำดับส่วนจาก ใบมะรุม                                                                                              5.                             ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเสนอผลงาวิชาการในโครงการพิเศษมางเภสัชศาสตร์  ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ทำให้ได้ข้อมูลมากมาย ทั้งทางด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการทำงานในโรงพยาบาล ทำให้ได้แนวทางการวิจัยต่อยอดได้  หรือได้แแนวทางในการทำโครงการโครงการพิเศษในปีการศึกษาหน้าต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แนวทางการวิจัยต่อยอด ของโครงการ หรือแนวทางการทำวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th