หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   17 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการเเพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการให้ความรู้ทางด้านความความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3 งานด้วยกันคือ

1. ธนาคารเลือด

2. โลหิตวิทยา

3. แบคทีเรีย

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเเพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเเละมีความมุ่งหวังให้มีความร่วมมือกันระหว่าง clinicians กับ Lab personnel เพื่อทำให้เกิดความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์ และส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบการสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th