หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป่วยกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (clinical and laboratory correlation) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอกรณีศึกษาของห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โลหิตวิทยา และจุลชีววิทยาคลินิก รวมทั้งการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการทั้งสามห้องข้างต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางด้านธนาคารเลือด โลหิตวิทยา และจุลชีววิทยาคลินิก ซึ่งสามารถนำตัวอย่างกรณีศึกษามาเป็นตัวอย่างในการเขียนกรณีศึกษาในรายวิชา MTH-471 กรณีศึกษา (case study) ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ นอกจากนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดปกติผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง มีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยอย่างไร อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้จากการประชุมมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา MTH-471 กรณีศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชาธนาคารเลือด โลหิตวิทยา และจุลชีววิทยาคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th