หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการ The International Molecular Medicine Conference 2012
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมวิชาการเรื่องการอักเสบและมะเร็ง โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยจากทั่วโลก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยเรื่องโรคที่เกิดจากการอักเสบและโรคมะเร็ง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยเรื่องโรคมะเร็งพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th