หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1.  Clinical and laboratory correlation in transfusion medicine ความสำเร็จของการให้เลือด บทบาทของ แพทย์พยาบาลและธนาคารเลือด และกรณีศึกษา การให้เลือดที่มีปัญหาและการแก้ไข

2.Pediatric Hematology Oncology Overview Clinical &Laboratory Base Approached กรณศึกษาการวินิจฉัยโรคเลือดและความิดปกติทางโลหิตวิทยา ธาลัสซีเมีย ภาวะซีดในเด็ก

3. Clinico-Microbiological Symposium กรณีศึกษาและการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย อุบัตการณ์และแน้วโน้มการตรวจพบเชื้อก่อโรคในกลุ่มแกรมบวกรูปกลม การวินิจฉัยน้ำเจาะจากช่องต่างๆของร่างกาย (Body Fluids) และการวินิจฉัยเชื้อดื้อยา

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนกาสอนให้ทันสมัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th