หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อารียา  ยี่สุ่นทรง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   18 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยบริการ ม.วลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  อบรมหลักสูตร ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 2

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th