หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   01 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ Health Need Assessment of Ethnic Group in Lipe Island, Satun Province, Thailand

เป็นการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่ต้องพิมพ์โปสเตอร์ผลงานไปติดบอร์ด แต่เป็นการเตรียมไฟล์ power point ตามเนื้อหาที่จะต้องมีแสดงไว้ในโปสเตอร์ แล้วมีการนำเสนอผ่านMonitor ที่มีการจัดเรียงไว้เป็นชุดๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รูปแบบการจัดการประชุม การเตรียมความพร้อม และได้รับประสบการณ์ทางวิชาการเใหม่ๆสำหรับการคิดงานวิจัยและการทำงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนางานวิจัยและบทความวิจัยให้มีคุณภาพดีขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th