หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 9/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

15.30 น. – 16.00 น.

ลงทะเบียน

16.00 น. – 19.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  การพิจารณากำหนดการฝึกงานในแต่ละผลัดของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2557

  3.2 กำหนดการประชุม US-Thai Consortium ครั้งต่อไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1  รายชื่อคณาจารย์ร่วมเป็นคณะอนกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

  4.2 การขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

  4.3 การสมัครเป็นสมาชิก US-Thai Consortium ของ Auburn University

  4.4 การอนุเคราะห์พิจารณาให้เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  4.5 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในปี 2556

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2555 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 9/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

1.1   ประธานแจ้งให้ทราบว่า จากการผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเภสัชกรรม มีตำแหน่งสำคัญดังนี้

1.       ภก. รศ (พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์         ดำรงตำแหน่ง นายกสภาเภสัชกรรม

2.       ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์                  ดำรงตำแหน่ง อุปนายก คนที่ 1

3.       ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช                 ดำรงตำแหน่ง อุปนายก คนที่ 2

1.2   วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลสถาบันฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

1.3   ประธานฯนำเสนอเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งฝึกและการสอบความรู้ฯในอนาคต

1.4   ประธานคณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ เสนอรายงานการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ สรุปผลของการได้รับจัดสรรแหล่งฝึกในภาพรวม 2555 – 2556 และเอกสารสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายในงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

1.5   รายงานสรุปการทำงานคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical sciences ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ร่วมกับแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) ระหว่าเดือนกรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                   ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1   การพิจารณากำหนดการฝึกงานในแต่ละผลัดของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2557

ในประเด็นนี้ ทางฝ่ายเลขาฯขอประสานงานในเรื่องของข้อมูลการเริ่มฝึกงานในผลัดแรกระหว่างสาขา Pharmaceutical science และ Pharmaceutical care เพื่อจะได้เป็นกำหนดวันเดียวกัน โดยขณะนี้ยังมีการเหลื่อมเวลาที่ต่างกันอยู่ 1 สัปดาห์ จึงขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปก่อน

3.2   กำหนดการประชุม US-Thai Consortium ครั้งต่อไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเจ้าภาพประเทศสหรัฐอเมริกาขอเลื่อนการจัดงานเป็น ปี ค.ศ. 2014 โดยจะจัดในมีขึ้นที่รัฐ Maryland ทั้งนี้ Stirring team ประกอบด้วย

1)      ผศ.ดร.ปราณี สนธิสมบัติ       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2)      ผศ.ดร.ศิรดา มาผันตะ          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3)      ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4)      รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5)      ตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

4.1   รายชื่อคณาจารย์ร่วมเป็นคณะอนกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ในประเด็นนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำการส่งรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1)      อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ได้แก่ อ.ดร.อภิชาต อธิไภริน

2)      อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ได้แก่ อ.บงกชกร พลไชย

3)      อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ได้แก่ อ.วิชัย พิบูลย์

4)      อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4.2   การขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

ในประเด็นนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการและงบประมาณ จำนวน 45,500 บาท

4.3   การสมัครเป็นสมาชิก US-Thai Consortium ของ Auburn University

Auburn University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาขอสมัครเป็นสมาชิก US-Thai Consortium โดยมีภาคีเครือข่ายฝ่ายประเทศไทย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การรับรอง และฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ University of Iowa ให้การรับรอง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการขอสมัครเข้าเป็นภาคีเครือข่าย US-Thai Consortium ของ Auburn University

4.4   การอนุเคราะห์พิจารณาให้เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จึงทำหนังสือเพื่อขอสนับสนุนสถาบันพี่เลี้ยงโดยจัดเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่ละสถาบันตัดสินใจพิจารณาโดยอิสระ

4.5   ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในปี 2556

ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในปี 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวันที่ฝ่ายเลขาฯนำเสนอ (ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนเป็นส่วนใหญ่) และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความจำเป็น ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

 

ครั้งที่

วันที่

1

22 ม.ค. 2556

2

19 ก.พ. 2556

3

19 มี.ค. 2556

4

23 เม.ย. 2556

5

21 พ.ค. 2556

6

18 มิ.ย. 2556

7

16 ก.ค. 2556

8

20 ส.ค. 2556

9

17 ก.ย. 2556

10

22 ต.ค. 2556

11

19 พ.ย. 2556

12

17 ธ.ค. 2556

 

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

ไม่มี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์อื่นๆและข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์อื่นๆและข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th