หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Chiba University   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    United States_Japan Cooperative Medical Science Program 47th Annual Joint Panel Meeting on Cholera &
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Detection of enteropathogenic bacteria isolated from food in flood-hit area และเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (oral presentation) ของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร เช่น Escherichia coli, Salmonella sp., Vibrio sp. เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การตรวจแยกเชื้อ E. coli และ Helicobacter pyroli จากสิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา และความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาแบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ และการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคนิคการเพาะแยกเชื้อ E. coli  และการเพาะเลี้ยง Helicobacter pylori ในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th