หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแทพย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 เป็นการประชุมที่มีการถ่ายทอดความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป่วยและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยบรรยายในลักษณะของกรณีศึกษาของหัวข้อในงานธนาคารเลือด โรคทางโลหิตวิทยา และโรคติดเชื้อ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถแปลผลทางห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th