หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการโครงการเทคนิคการแทพย์ศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง " ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกั
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาการทางคลินิกจากแพทย์กับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในครั้งนี้มีหัวข้อที่สำคัญ 3 ด้านคือ

1. การธนาคารเลือด (เน้น การทดสอบหมู่เลือดหายาก (rare blood type ) ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด

2. โลหิตวิทยา (เน้น case study ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา)

3. จุลชีววิทยา (เน้น เชื้ออุบัติใหม่ หรือเชื้อที่กลับมามีความสำคัญทางการแพทย์ เช่น invasive Streptococcus agalactiae) ซึ่งมีความรุนแรงในการก่อโรคสูงขึ้น รวมถึงหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการแปลผลความไวของการทดสอบยาต้านจุลชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงหัวข้อหรือความรู้ใหม่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทั้งด้านจุลชีววิทยา การธนาคารเลือดและโลหิตวิทยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวความคิดเกี่ยวกับยีนดื้อยาที่พบในจุลชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพที่พบในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th