หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมกายวิภาคศา   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference in conjunction with 36th Anatomica
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการเผยแพร่งานวิจัยในสาขากายวิภาคศาสตร์ เซลล์ชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนกายวิภาคศาตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ ต่างประเทศ (มาเลเซีย สิงคโปร์)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th