หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  ด้วงมะโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress"Cancer: From Basic Research to Cure"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การประชุมเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมทั้งความรู้ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ของโรคมะเร็ง เป็นการอัพเดตความรู้ทางด้านโรคมะเร็งจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในการรักษา การวินิจฉัย และความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงความรู้ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ของโรคมะเร็ง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th