หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   02 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    Future Challenges towards ASEAN integration
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึง 3 ธันวาคม 2555 ผมอาจารย์  ดร.สาโรจน์ เพชรมณี พร้อมกับอาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ และอาจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์wด้มีโอกาศไปร่วมประชุมนานาชาติที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้น ในประเด็น Future Challenges towards ASEAN Integration และได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cooperation in Treatment Program among TB Patients Attending in TB Clinic, Trang province 2012 ที่ประชุมได้ประชุมกันภายใต้หัวข้อเรื่อง ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “Challenges towards ASEAN Community”โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน, นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว, นายลุตฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย, ประจำประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย, ผู้อำนวยการสถาบันการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค, สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยที่ประชุมต่างมองว่า ความท้าทายในการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ส่วนหนึ่งคือ ความไม่รู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งนำไปสู่ความตระหนกและหวาดกลัวเกินกว่าสภาพความเป็นจริง นอกจากนี้ยังเห็นว่านอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว เรื่องสังคมและวัฒนธรรมก็มีความสำคัญ ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงคือความเข้าใจของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจะเป็นจุดเชื่อมโยงผู้คนในอาเซียนและยังได้มีการพูดถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดย รศ.ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน“มหาวิทยาลัยต่างๆ จำเป็นต้องแสดงบทบาทในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับภูมิภาค สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นมิตรผ่านกิจกรรมทางการศึกษา สร้างความกลมกลืนกันในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน เพื่อรองรับการจ้างงานภายในภูมิภาคข้ามพรมแดน เปิดสอนหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การถ่ายโอนนักศึกษาผ่านโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ การถ่ายโอนหน่วยกิต ตลอดจนการสร้างทักษะจำเป็นในการทำงาน” นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ถกถึงความท้าทายและประเด็นปัญหาที่ประชาคมอาเซียนต้องเผชิญ อันได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการในภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้การประชุมนานาชาติดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมงานจากนักวิชาการทั่วโลก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนซึ่งนักศึกษาไทยต้องเรียนและเพิ่มทักษะต่างๆ เช่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มากกว่า 2 ภาษา การพัฒนาสมรรถของนักศึกษาให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเพื่อรองรับการแข่งขันจากนานาประเทศที่จะเป็นคู่แข่งในการทำงานในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ฉะนั้น จึงควรหันมาไตร่ตรองระบบการเรียนการที่ต้องสอดคล้องกับกับการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น จึงต้องเริ่มต้นตั้งนาทีนี้เพื่อการก้าวสู่อาเซียนที่เท่าทันพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th