หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   CRI   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress Cancer: from basic research to cure
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

"Cancer: from Basic Research to Cure", as a forum for presenting the latest developments in all areas of cancer research, including cancer etiology and molecular mechanisms, strategies for cancer prevention, early detection and diagnosis, as well as therapeutic interventions, all of which are crucial in our battle to overcome cancer.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 getting new knowledge and stimulatting new idea in cancer research areas  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

apply knowledge and idea that got from this conference to the research project พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th