หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.นครปฐม สถาบันประสาท รพ.ราชวิถี รพ.สระบุรี รพ.อ่างทอง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สอบการฝึกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจประเมิน และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยจริง ดังนี้  

1. รพ.นครปฐม ผู้ป่วย Bicipital tendinitis และ ผู้ป่วย Spinal stenosis

2. สถาบันประสาท ผู้ป่วย Hemiplegia

3. รพ.สระบุรี ผู้ป่วย Bicipital tendinitis, ผู้ป่วย Lt. tibial fracture   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบถึงความรู้และทักษะทางคลินิกของนักศึกษาเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับนักศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th