หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.นครปฐม, สถาบันประสาท, รพ.ราชวิถี, รพ.อ่างทอง, รพ.สระบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา PTH-494 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

นิเทศและสอบการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ของนักศึกษากายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา PTH-494 ฝึกงานทางกายภาพบำบัด 2

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา PTH-494 ฝึกงานทางกายภาพบำบัด 2

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th