หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คมกริบ  หลงละเลิง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   28 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.โรคทรวงอก,ศูนย์สิรินธร,รพ.เจริญกรุงฯ,ห้วยยอดบ้านเฟื่องฟ้    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบ้ดปี 3 และสอบนักศึกษาปี3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัดที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกประจำปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 และสอบนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากับคณาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนำประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ไปพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th