หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คมกริบ  หลงละเลิง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   29 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลียนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของนักกายภาพบำบัดในสาขาต่างๆให้รุ่นน้อง การแข่งกีฬา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 46 คน ร่วมกับนักศึกษากายภาพบำบัดทุกสถาบันในประเทศไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้การทำงานของเจ้าภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคตที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้เป็นเจ้าภาพโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อปรับใช้เมื่อถึงคราวที่ม.วลัยลักษณ์จะได้เป็นเจ้าภาพโครงการดังกล่าวนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นในอีก 2 ปีข้างหน้า

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th