หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วลัยนิภา  หาพุทธา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลในจังหวัดรอบปริมณฑล และโรงพยาบาลสิชล   จังหวัด  สุพรรณบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 วิชา ฝึกงานกายภาพบำบัด 2 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์ จ. กาญจนบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร โรงพยาบาลสิชล จังหวัด นครศรีธรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำความรู้ที่ได้ทางคลินิกกายภาพบำบัด มาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th