หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress (PC VII)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคมะเร็ง CANCER: FROM BASIC RESEARCH TO CURE ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางในการรักษาโรคมะเร็ง

2. การนำเสนองานวิจัยเรื่อง ANTIOXIDANT AND ANTICANCER PROPERTIES OF GUAVA LEAF EXTRACT AGAINST HUMAN COLON CANCER CACO-2 CELLS ในรูปแบบโปสเตอร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางการรักษา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทสและต่างประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยและใช้ในการสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th